ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

Koncepce dalšího rozvoje unitářství v Ostravě

na léta 2015 - 2020

1. Úvod

Unitářství má v Ostravě již poměrně dlouhou tradici. K velkému rozvoji došlo i po roce 1989. V krátké době se ostravští unitáři vypracovali k druhé nejpočetnější obci. Bohužel, následkem rozkolu v Unitarii vrcholícího na přelomu tisíciletí, o jehož důvodech neměla většina tehdejších ostravských členů správné informace, mnoho rozčarovaných sester a bratrů ztratilo o práci v Unitarii zájem a na schůzky i akce přestali docházet. Zbytky členů se poté nepřihlásily pod nově ustavené vedení, a tím unitářská obec v Ostravě zanikla nejen formálně, ale posléze i de facto. Veškerá činnost se utlumila.

Avšak prostory a skvěle vybavená knihovna zůstaly. Knihovna dodnes zájemcům z řad veřejnosti zapůjčuje duchovní literaturu velmi rozmanitého zaměření. Postupně se začala formovat nová a postupně se rozrůstající skupinka lidí, která se pravidelně scházela k neformálním rozhovorům. Vila, ve které se skupinka scházela, byla přejmenována na Vilu Univers. Čas od času byli také pozváni hosté zvenčí. K vrcholným setkáním například patřila přednáška vydavatele kompletního díla Paula Bruntona, pana Rýpara, a jistě by bylo možné jmenovat i další.

2. Popis stavu od vzniku MSO do současnosti

Posléze došlo ke kontaktu s Brněnskou obcí unitářů a ukázalo se, že smýšlení ostravské skupiny, stejně jako duch, v němž se naše rozhovory nesly, jsou ve své podstatě unitářské. První členové ostravské skupinky se přihlásili za členy brněnské obce, a tím byla navázána užší a pravidelná spolupráce zahrnující vzájemné návštěvy. Další členové z Ostravy se postupně hlásili do brněnské obce. Ve chvíli, kdy již počet přesahoval pět ostravských členů, navrhla rev. ses. Jarmila Plotěná, abychom vzhledem k větší vzdálenosti, která vylučovala pravidelná týdenní setkání, ustavili v Ostravě místní skupinu (MSO) s vlastním unitářským programem.

Tohoto cíle bylo dosaženo, nepodařilo se však oficiálně pro Ostravu zajistit pastoračního asistenta. Přesto práce místní skupinky Ostrava pokračovala v tomtéž duchu jako před vznikem MSO, na čemž mají podíl zejména rev. ses. Jarmila Plotěná a předseda místního správního sboru br. Jiří Čada. Členská základna se postupně rozrůstá a máme již dnes smluvně zajištěné prostory k pravidelným schůzkám ve vile Univers.

Ostravští unitáři se pravidelně týdně scházejí, většinou v pátek, někdy však z časových důvodů bývá schůzka přesunuta na čtvrtek. Šíře zájmů jednotlivých členů je značná, přesto se daří nacházet témata, která jsou na cestě poznání pravdy inspirací všem. Rovněž byly do programu schůzky ve spolupráci s duchovní brněnské obce zahrnuty některé prvky, které tato setkání svým průběhem více přibližují duchovním shromážděním v ostatních obcích.

Čas od času, zatím nepravidelně, probíhají přednášky hostů jak z řad unitářů, tak i mimo Unitarii. Na těchto akcích bývá zpravidla účast vyšší, neboť přicházejí ve větším počtu i lidé, kteří členy MSO nejsou.

Podařilo se také připravit webové stránky, které ostravskou místní skupinu prezentují, aktualizovat je a propojit na stránky ostatních unitářských uskupení, přestože se čas na tuto činnost v dnešní uspěchané době nachází jen těžce. Vzhledem k počtu členů blížícímu se počtu dvacet jsme začali spolu s místním správním sborem v Brně zvažovat podmínky pro vznik samostatné unitářské obce v Ostravě. Ze strany brněnské obce cítíme v tomto maximální podporu.

3. Ideový projekt vzniku samostatné unitářské obce v Ostravě.

Hlavní cíle:

 1. Vznik samostatné unitářské obce v průběhu 1 až 2 let s vlastním vedením a duchovním, účetnictvím a jasně definovanými prioritami a cíli v duchovní práci i rozvoji poznání.
 2. Vytvoření prostoru pro lepší propagaci vlastní práce a nabídku duchovního poznání širší veřejnosti.
 3. Spolupráce s ostatními obcemi. Vyhledávání kontaktů v zahraničí.
 4. Rozšíření členské základny tak, že vznikne stabilní obec s minimálně cca 40 – 50 členy.

Dosažení cíle zahrnuje zejména tyto aktivity:

 • pravidelná unitářská duchovní shromáždění jednou týdně,
 • pravidelné přednášky minimálně 1x měsíčně,
 • další nepravidelné akce – výlety, návštěva kulturních akcí, kontakt s vědeckými poznatky,
 • pravidelná přítomnost duchovního zejména pro potřeby unitářů, ale i širší veřejnosti,
 • systematickou údržbu, estetický i obsahový rozvoj webových stránek,
 • vyhledávání dalších možností propagace – letáky, místní tisk, lokální rozhlasové a televizní stanice,
 • přednášková činnost členů nejen v ostatních obcích, ale i mimo půdu Unitarie,
 • činnost publikační a vydavatelskou,
 • vytvoření samostatného oddílu knihovny unitářských autorů.

Potřebné technické a organizační zázemí:

 • Prostory – v současné době máme pronajatu jednu místnost ve výše zmíněné vile Univers, která slouží jako kancelář pro administraci. I když se doporučuje pro duchovního samostatná kancelář, nedomnívám se, že je to v tuto chvíli aktuální. Pro administraci i místnost duchovního zatím jedna místnost bude stačit. V rámci dohody o pronájmu máme možnost, zatím bezplatně, používat další místnost pro pravidelná setkání. V případě většího počtu účastníků bychom museli pronajmout větší místnost - tu jsme zatím využívali jen výjimečně a majitel na proplacení nájmu netrval, i když to je v nájemní smlouvě dohodnuto. Do budoucna se připravuje stavební úprava stávající knihovny na místnost, v níž bude možné pořádat i přednášky pro cca až 50 účastníků. Tato by i lépe vyhovovala pro potřeby našich shromáždění (pult pro vedoucího shromáždění aj.). Jako nejlepší bych viděl paušální navýšení nájmu, za nějž bychom dostali možnost tyto prostory přizpůsobit našim potřebám a využívat je bez časové ho omezení.

 • Duchovní – i když Ostrava nemá v současné době svého oficiálního unitářského duchovního, ani pastoračního asistenta, v současné době již probíhají samostatně vedená unitářská setkání. Vše probíhá pod ideovým vedením brněnské duchovní, avšak je prakticky nemožné, aby se každého shromáždění účastnila. Po zaškolení již máme nyní její plnou důvěru. Do budoucna je ovšem vlastní duchovní nezbytný. Proto nyní probíhá řízení, na jehož konci by měl být duchovní instalován. Do značné míry přerod v unitářskou obec a naplnění cílů záleží na časovém prostoru, který mu bude ÚSS NSČU vytvořen. V úvahu přichází jak částečný, tak plný úvazek. V případě částečného úvazku bude naplnění cílů trvat o něco déle, ale realizaci by to nebránilo.

 • Administrace – v rámci případ bude nutné vytipovat lidi do správy budoucí obce a případně je připravit, aby potřebné úkony zvládali. Věnovat se tomu až po vzniku obce by již bylo pozdě.

 • Technické vybavení – zatím využíváme osobní, ale pro potřeby obce bude nezbytný počítač s nutným programovým vybavením, dále audiosestava pro ozvučení a reprodukci hudby, dataprojektor (nebo větší obrazovka) pro přednáškovou činnost. Připojení k internetu. Do vily byla nedávno pořízena kvalitní multifunkční tiskárna, zatím se využívá minimálně. Dalo by se jednat o podmínkách jejího využití, případně převedení do majetku obce za výhodných podmínek. Další drobnosti jako např. varná konvice, případně nějaké nádobí a příbory.

 • Daší vybavení – zejména mobiliář a dovybavení svazky unitářských autorů (zatím pořizovány z osobních zdrojů).

Nutno zohlednit náklady na:

 • nájem prostor,
 • plat duchovního – dle typu úvazku,
 • účetní,
 • úklid, údržba,
 • drobné nákupy (papír, psací potřeby, tonery, svíčky, literatura),
 • telefony, internet,
 • odměny přednášejícím, cestovné,
 • školení a další vzdělávání duchovního,
 • technické vybavení (počítač, tiskárna, audiosestava, dataprojektor, plátno).

V Ostravě dne 29. 9. 2014


ostrava.unitari.net